Regulamin klanu

Regulamin Klanu [GE-PL] Gwardia Elitarna

 1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie jest obowiązkowe, ale jego przestrzeganie już tak.
 2. Dołączenie i członkostwo w klanie jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 3. Warunkiem technicznym przyjęcia do klanu jest potwierdzenie przez oficera ds. werbunkowych u kandydata dysponowania swoim własnym kontem w grze World of Tanks, posiadanie zainstalowanej tejże aplikacji u siebie na komputerze oraz komunikatora głosowego TeamSpeak 3, a także założenie oraz aktywowanie konta na forum.gwardiaelitarna.pl
 4. Korzystanie z forum wewnętrznego klanu nie jest wymagane, ale możliwość zalogowania i odczytania udostępnionej informacji przez członków Sztabu lub Dowództwa klanu jest obligatoryjne (dotyczy wszystkich klanowiczów).
 5. Nieobecności mające wpływ na wykonanie normy na SH (co najmniej 7 dni), klanowicze zgłaszają na forum wewnętrznym klanu w dziale Urlopy. Niezgłoszone nieobecności mogą skutkować usunięciem z szeregów klanu.
 6. Korzystanie z TeamSpeak 3 w trakcie gry jest obowiązkowe w godz. 19 – 24 oraz w trakcie uczestnictwa w CW, rozgrywkach SH a także w trakcie gier wojennych. W razie braku możliwości korzystania, po godz. 19, należy drogą PW w grze niezwłocznie o tym fakcie powiadomić najwyższego rangą i dostępnego oficera sztabowego.
 7. Plutony i gra w trybie drużynowym (tzw. „drużynki”) nie są obowiązkowe.
 8. Udział w cyklicznych zebraniach klanowych, jeśli się jest dostępnym w grze jest obowiązkowy.
 9. Udział w CW jest obowiązkowy, odmowa bez uzasadnionej przyczyny oznacza rażące naruszenie niniejszego regulaminu i może oznaczać karne wyrzucenie z klanu.
 10. Udział w potyczkach (8, 10 tiery) oraz w natarciach na SH, na zaproszenie głównego oficera polowego, w godz. 19-24/1 w nocy w trakcie gier wojennych, jeśli jest się obecnym w grze jest obowiązkowy. Gracz, który odmówi uczestnictwa musi liczyć się z sankcjami w postaci stanowiska rezerwisty na 2 doby (czyt. brak możliwości korzystania z rezerw klanowych).
 11. Na SH obowiązuje tzw. norma do wykonania przez każdego klanowicza. Kwota normy wynosi średnio i w przeliczeniu na każdego klanowicza 2 000 kostek tygodniowo (min. 8000 kostek miesięcznie) i rozliczana jest w ostatnią niedzielę każdego miesiąca za ost. 28 dni.
 12. Niewyrobienie powyższej normy na SH w pierwszym miesiącu skutkuje ostrzeżeniem 1 stopnia, a po kolejnym miesiącu ostrzeżeniem 2 stopnia i przyznaniem na 7 kolejnych dni kalendarzowych stanowiska rezerwisty (czyt. brak możliwości korzystania z rezerw klanowych). Kolejne niewykonanie normy, bez uzasadnionego usprawiedliwienia oznacza wylot z klanu.
 13. Każdy gracz, który utrudnia (przeszkadza, awanturuje się, itp.) podczas CW, natarć oraz potyczek po uprzednim upomnieniu i nieskutecznej w następstwie reprymendzie, od osoby prowadzącej, zostaje wyciszony na tsie (ikona STOP, oznaczenie: niesubordynowany). Czas obowiązywania – do końca rozgrywek zespołowych w danym dniu.
 14. Jeżeli Dowództwo nie ustali inaczej, na zaproszenia z CW, które wyskoczyły, klanowicze wchodzą zgodnie z informacją podaną na czacie w grze. W innych przypadkach obowiązuje przydział do swojej grupy CW (szczególnie podczas eventów typu kampanie, itd.).
 15. Jeżeli Oficer polowy uzna za stosowne (bez uprzednich wytycznych od Dowództwa), to dobiera skład na CW, natarcie czy potyczki oraz „setup” czołgów wg uznania i swojego „widzi mi się”.
 16. Okres próbny w klanie trwa tyle, ile uzna oficer werbunkowy. Obowiązkiem rekruta jest komunikacja z rekruterem i ustalenie na jakich warunkach ma zaliczyć okres próbny.
 17. Na stanowisko oficera polowego, oficera ds. werbunkowych można uzyskać awans ze stanowiska szeregowego oraz młodszego oficera, niezależnie od posiadanego stażu w klanie, w zależności od przejawianych predyspozycji i chęci do pełnienia takich funkcji w klanie. Wnioski rozpatruje Dowództwo (Dowódca lub Oficerowie Wykonawczy).
 18. Na stanowisko oficera kadrowego, oficera wykonawczego czy kwatermistrza, awans uzależniony jest od zasług na rzecz klanu oraz posiadanego stażu i dotychczasowego doświadczenia na stanowiskach funkcyjnych (minimalny staż nieprzerwanie 1 rok w klanie GE-PL dotyczy stanowiska kwatermistrza oraz oficera wykonawczego).
 19. Za udział w CW oraz jakościowe wyniki w trybie SH, ze zgromadzonego „złota” (waluta World of Tanks) z rozgrywek na mapie globalnej każdy gracz w klanie otrzymuje tzw. żołd. Zasady wypłacania golda ustalane są indywidualnie i publikowane na forum klanu w zakładce: Żołd CW.
 20. Gold z rozgrywek na mapie globalnej Dowództwo będzie rozdysponowywać również w innej formie, tj. w ramach organizowanych konkursów wewnątrzklanowych, uznaniowo dla osób funkcyjnych, np. oficerów werbunkowych czy oficerów polowych za wkład w osiągane wyniki przez klan.
 21. Publiczne obrażanie, podburzanie do awantur oraz kłótnie między członkami klanu są zabronione.
 22. Ponadto zabronione jest PUBLICZNE kwestionowanie autorytetu i ocenianie pracy na rzecz klanu oficerów werbunkowych, polowych, kadrowych, wykonawczych oraz Dowódcy. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia co do osób funkcyjnych należy zgłaszać poprzez system PW (prywatnej wiadomości). 
 23. Niedozwolone jest wynoszenie informacji na temat życia klanu (w tym udostępnianie screenów z forum, prywatnych rozmów między członkami klanu, tworzenie i udostępnianie tzw. bindów), wiadomości poufnych typu strategie, taktyki, zamiary, działania klanu GE-PL – na zewnątrz, do innych graczy/klanów bez zgody Dowództwa.
 24. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu w punktach 21 – 24, osoba popełniająca wykroczenie musi liczyć się z możliwością usunięcia z klanu bez możliwości złożenia wyjaśnień oraz otrzymaniem dożywotniego zakazu powrotu w szeregi klanu GE-PL.
 25. Niewykonanie polecenia oficera polowego, sabotaż w trakcie CW, natarć oraz potyczek w trybie SH traktowane jest jako ciężkie naruszenie regulaminu, za co grozi karne relegowanie z szeregów klanu.
 26. W godzinach wieczornych, tj. 19 – 24, w trakcie trwania CW, prowadzenia natarć, potyczek, zabronione jest publikowanie (tzw. wklejanie) na czacie klanowym wyników indywidualnych oraz wszelaki spam, utrudniający komunikację wewnątrzklanową.
 27. Zabronione jest udostępnianie passów do swojego konta w grze World of Tanks, szczególnie na stanowisku kwatermistrza, oficera kadrowego, wykonawczego i Dowódcy innym osobom z i poza klanu.
 28. Wszelkie kwestie sporne, konflikty w klanie, rozwiązywane są w drodze prywatnych rozmów, na osobnym kanale ts.
 29. Niniejszy regulamin nie ma charakteru ostatecznego.

Aktualizacja: 17.04.2020 r.

Aktualizacja: 27.04.2020 r.

Facebook

YouTube